Koncept inom affärsmannaskap

Mentorskap inom försäljning

50 % av framgången i en säljorganisationen beror på hur bra säljledningen fungerar. För att utveckla säljledingen kan Nova tillföra kompetens genom ett mentorskap inom försäljning och säljledning. Sker genom kontinuerliga träffar ca ½ dag per månad mellan säljledaren och konsult från Nova under minimum ett halvår. I början av upplägget definieras utvecklingsmålen och rollfördelningen. Därefter är det deltagarens problemställningar som löses vid mötena. 


Säljmetodik
Vet vi hur vi gör affärer och/eller våra kunder köper av oss. För att öka effektiviteten och kvalitén i försäljningen hjälper Nova företaget att definiera och förnya intäktsprocessen samt att förankra processen/den nya säljmetodiken hos säljarna. Framtagningen kan ske antingen med ledningen och förankras efteråt eller gemensamt med säljarna och ledningen.
 

Sambesök med säljare
De flesta säljare har kunskapen för att genomföra ett bra besök men saknar det sista som gör att de lyckas optimalt. Ett bra effeltivt sätt att utveckla en persons förmåga i verkligheten är att ha en konsult med sig på sambesök under en heldag.
Säljaren bedöms utifrån hur han agerar på besöket i de fyra säljfaserna samt hans sociala förmåga gentemot kunden. Normal genomför man 3-4 möten samt har en gemensam avstämning med säljledaren efter där en personlig handlingplan bestäms.
 

Återförsäljarutveckling
Att får en säljkår att gå från att jobba med ”sell-in” (maximera försäljningen till återförsäljaren) till att gå till ”sell out” där man hjälper återförsäljaren med att sälja sin produkter är en tuff process. Nova har mycket stor erfarenhet att utveckla organisationer, säljledning och säljare att lyckas med detta.
Upplägget bygger på både ledarcoachning, uteckling av gruppen inom attityd, metodik och färdighet samt individutveckling och genomförs under 2-4 år.
 

Ökad verkningsgrad i kommunikationen
En av grunderna i försäljning är att veta hur jag komunicerar och hur jag skall komunicerar med mina olika kunder. En av framgångsfaktorerna i personlig försäljning är en hög anpassningsförmåga av min kommunikation gentemot mina kunder.
Upplägget bygger på att varje deltagare fyller i en IPS Ego 360 där vi mäter hur deltagaren uppfattar hur han kommunicerar och hur deltagarens chef och kollegor upplever kommunikationen. Deltagaren får en återkoppling individuellt och/eller i grupp. Därefter lär man sig hur olika kundtyper kommunicerar och hur jag skall anpassa min kommunikation.
 

Sälj- och kontakthinder
Om jag gör besök så säljer jag! Det är en vedertagen sanning inom försäljning som "alla" håller med om. Trots det är det vanligaste problemet i säljkårer att det genomförs för lite besök! Vanligen beror det på att säljarna har SÄLJHINDER, dvs. mentala hinder som hindrar dem att ta kontakt med kunderna.
Upplägget som Nova genomför bygger på att deltagarna genomför en SPQ-Gold-analys som visar säljarens motivation, målnivå, problemlösningsförmåga och hans mentala säljhinder. Eftter analysen får säljaren en genomgång av utfallet samt en personlig utvecklingsplan tas fram som följes upp under ca 3-6 månader med individuella möten. Effekten är att besöksfrekvensen ökar markant.
 

Giro d´Business

Detta koncept är utvecklat för att hantera kunskaps- / tjänsteorganisationers utmaningar inom området affärsmannaskap. Under 1 1/2 år genomförs ett utvecklingsarbete med all personal som levererar tjänster utgående från tre etapper: kommunikation, personlig målstyrning och kundutveckling.

Ladda ner produktblad!

 © Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se