Koncept inom organisation

Förändringsarbete

Behoven av förändring i en organsiation blir ofta tydliga när omvärlden förändras, när produktiviteten går ner, när verksamheten växer eller krymper. Nova handleder förändringsarbetet genom skapa insikt om förändringsbehovet, att förstå orsak och verkan, identifiera utvecklingsområdet, sätta planer för att nå nya eller gamla mål. Men framför att: att säkerställa att en förändring kommer till stånd och att säkerställa effekterna av den.

Vår erfarenhet är att de flesta har svaren på sina egna frågor, men behöver hjälp att göra det som krävs för att uppnå förändring! 


Affärsutveckling & IT

För att lyckas idag, då verksamheter blir alltmer komplexa, globala och med ständigt nya marknadsförutsättningar, krävs andra strukturer och förmågor.  Digitaliseringen av hela samhället går fort. Teknologin blir en nödvändighet för att klara av uppgifterna som ska lösas. Har Er verksamhet någon digital agenda och målbild för att möta framtiden? Det krävs strategier för detta, modeller för styrning, anpassade organisationsformer, kompetenser och förmåga att leda i förändring.

Med rätt strategi och ledning bidrar IT till konkurrenskraft, leveranskraft och attraktionskraft. 

Vi har lång erfarenhet att jobba med IT relaterade frågor och att koppla affärsverksamhet med IT. Några av våra IT-relaterade kärnområden är:

  • Strategier
  • Organisation och governance (styrning)
  • Förändringsledning
  • Outsourcing och partnerskap
  • Effektivisering
  • Processer och beteenden

Nova HR
För organisationer som saknar ett strategiskt HR- / personalarbete dyker ständigt behovet av att lösa frågor som är relaterade till anställning, uppsägning, rekrytering, kompetenskartläggning, kompetensutveckling, villkor och policys, upp och får hanteras som enskilda tidsödande ärenden.
Nova erbjuder utveckling, implementeringsstöd och drift av en HR-funktion - helt eller i delar. Genom en långsiktig HR-stategi, tillgång till ett fungerande, återanvändbart, strukturkapital och väl inarbetade rutiner skapas förutsättningar för att hantera dessa frågor proaktivt och effektivt. 
Unikiteten i vårt erbjudande ligger i kombinationen av en genuin erfarenhet att utveckla verksamheter och att samtidigt ge tillgång till ett högt kvalificerat driftstöd. En viktig utgångspunkt för oss är att alltid sammanlänka verksamhetens strategiska och operativa mål med HR-funktionens arbete.
Ladda ner produktblad!
 

Processutveckling
Alla organisatoriska processer har ett potential att utveckla sin effektivitet. Novas angreppssätt på handfast arbete med bred delaktighet bland de som påverkar den aktuella processen. Att förbättra ett normalläge kräver ett annat beteende vilket är i fokus när vi utvecklar processeffektivitet.
 

Grafisk fascilitering
Nova handleder grupper (och individer) i att formera bilder av en verksamhets (eller individs) önskvärda framtid, vägen dig, förutsättningar och fallgropar. Allt utifrån ett gemensamt överenskommet nulläge som är konsekvenser av en historisk utveckling.
I Nova strategiarbete ser alla kopplingarna mellan historia och framtid och sin egen roll på resans väg!
 

UGL
UGL (utveckling av grupp och ledarskap) är ett välbekant begrepp för de flesta. Nova erbjuder många UGL-veckor varje år, alltid med den 6:e dagen där du som deltagare får träffa dina kursare ett halvår efter genomförd utbildning. 
Nova arbetar självklart helt kvalitetssäkrat med UGL och nu enligt UGL 2008.
Läs mer på vår UGL-sida 
 

Stresshantering
Efter att ha levt med alltför höga krav och haft resurser att bemästra dem skapas stress, vilket gör det svårt att fungera normalt vare sig på jobbet eller privat.
Nova erbjuder paket med individuell coaching för att hjäpa enskilda individer eller grupper att komma ur stressproblematiken. Denna coaching sker av en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
 

Konflikthantering
När relationer mellan två personer eller i en grupp inte fungerar och individerna inte själva ser vägen ut ur konfliktsituationen erbjuder Nova coachledd konflikthantering av en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
 

Psykisk ohälsa
Alla människor kan under helt individuella förutsättningar utveckla en psykisk ohälsa. Det kan handla om depressioner, oro / ångest, sömnsvårigheter, paniksyndrom, tvång eller fobier.
Genom att hantera de bakomliggande problemen kan dessa tillstånd behandlas och individen kan utveckla förmågan att hantera sin livssituation. Nova erbjuder paket med individuell coaching under ledning av en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
 

 
 
 
 
 
 


© Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se