Verktyg

IPS EGO
-
stödjer din personliga utveckling genom att öka din självinsikt om hur du upplever att du i dag använder dina egenskaper och förmåga att anpassa dig till olika situationer. Ditt nuläge jämförs sedan med hur du själv anser att du borde vara för att lyckas bättre i din befattning - passa bättre in i din omgivning. Dina olika uppfattningar ställs samman och återkopplas direkt till dig på ett pedagogiskt sätt av en certifierad konsult, som du också kan använda som stöd i ditt arbete med din utvecklingsplan. 

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD


IPS EGO 360°
-
stödjer din personliga utveckling genom att öka din självinsikt om hur du upplever att du använder dina egenskaper i jämförelse med hur människor i din omgivning upplever dig. Vi sorterar omgivningen i närmaste chef, sido ordnade och underställda för att du skall ges
möjlighet att se hur olika eller lika de upplever dig. Din omgivning beskriver dessutom hur de anser att du borde vara för att anpassa dig till
olika situationer och för att lyckas bättre i nuvarande befattning. Dina olika uppfattningar ställs samman och återkopplas direkt till dig på ett pedagogiskt sätt av en certifierad konsult, som du också kan använda som stöd i ditt arbete med din utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD


IPS LEAD 360°
S
tödjer personlig utveckling av och fokuserar på dina färdigheter som ledare, det du faktiskt konkret gör. Lead grundar sig i en forskning som kartlagt all aktuell ledarskapsteori och en studie kring Vad som kännetecknar de mest effektiva och framgångsrika ledarna. Du får via 90 påståenden om just dessa ledarfärdigheter jämföra din självuppfattning med din omgivnings, dvs närmaste chef, sido ordnade och underställda. Du ges dessutom en möjlighet att jämföra med den grupp ledare som identifierades som de mest effektiva ledarna. Dina olika uppfattningar ställs samman pedagogiskt och återkopplas direkt till dig av en certifierad konsult som också utgör stöd vid skapandet av en konkret utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD 


SPQ*GOLD
- är ett unikt test som mäter dina förmågor att ta kontakt och hur du kommunicera med andra personer. SPQ*GOLD  grundar sig på över trettio års forskning om säljhinder vid University of Texas. Testet är inte ett personlighetstest utan mäter istället aktivitetsnivåer. SPQ*GOLD används med fördel som underlag vid säljutveckling samt vid rekrytering av personer i kontaktskapande yrken.


Team-Skills®/Interplace®
- är ett verktyg och metod utvecklat för att utveckla och förbättra sammansättningen av ledningsgrupper. Genom att identifiera nio teamroller med utgångspunkt från hur individer bidrar, relaterar och samverkar med andra i gruppen kan framgångsrika Team skapas. Team som kan producera mycket högre arbetskvalitet än summan av vad de var och en kan åstadkomma på egen hand.

Dr Meredith Belbin har under vetenskaplig empirisk forskning vid The Management 
College at Henley, lyckats förutsäga Ledningsgruppers och Teams framtida prestation med en hög säkerhet.


CPS - Kundattitydundersökning
- är ett verktyg som hjälper er att mäta kundtillfredsställelse och undersöka era kunders attityder gentemot er och ert erbjudande. Om inte kunderna är nöjda kommer det i slutändan leda till att de byter leverantör. Inom både business to business och business to consumer är
beställare krävande och mycket kunniga och det blir allt viktigare att tidigt känna till när förväntningar om tex service och kvalitet, ökar. CPS gör det möjligt att fkusera, mäta förändringar över tiden och att jämföra olika grupper med varandra (divisioner, kontor, butiker, länder m m).

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra. 


OPS - Medarbetarattitydundersökning
- är en attitydmätning som synliggör vad medarbetare i organisationen UPPLEVER som positivt och negativt i sin arbetssituation. OPS innehåller frågor om medarbetarnas syn på faktorer som påverkar organisationens produktivitet och effektivitet. Produktiviteten kan ses som ett rent mängdbegrepp och som beror på tempot i organisationen. Ett tempo som är beroende av medarbetares motivation. Effektiviteten handlar snarare om att göra rätt sak rätt och påverkas av styrning, mot uppsatta mål.  

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden
samt förädlar sådant som redan är bra.


 

 

 

 

 © Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se